บ้านแพน LOGO
นาย ชาติชาย บุญไล้
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน
สายด่วน โทร 089-0832909
New Update
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน โครงสร้างพื้นฐานครบถ้วน เกษตรกรรมก้าวหน้า พัฒนาคุณภาพชีวิต สืบสานประเพณีวัฒนธรรม

งานยุทธศาสตร์

cloud_download

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4

ประกาศเมื่อ 01 มิถุนายน 2565
cloud_download

รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศเมื่อ 04 เมษายน 2566
cloud_download

คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชี

ประกาศเมื่อ 13 มีนาคม 2566
cloud_download

คู่มือการปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้

ประกาศเมื่อ 13 มีนาคม 2566
cloud_download

คู่มือการปฏิบัติงานธุรการ

ประกาศเมื่อ 13 มีนาคม 2566
cloud_download

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2566

ประกาศเมื่อ 13 มีนาคม 2566
cloud_download

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน

ประกาศเมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2566
cloud_download

ประกาศ เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประกาศเมื่อ 26 ธันวาคม 2565
cloud_download

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประกาศเมื่อ 26 ธันวาคม 2565
cloud_download

คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประกาศเมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2566
cloud_download

ประกาศแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศเมื่อ 06 ตุลาคม 2565
cloud_download

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศเมื่อ 06 ตุลาคม 2565
cloud_download

ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

ประกาศเมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2565
cloud_download

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

ประกาศเมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2565
cloud_download

แผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพน ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2564 – 2566

ประกาศเมื่อ 03 มีนาคม 2565
cloud_download

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2565 -2568)

ประกาศเมื่อ 22 เมษายน 2565
cloud_download

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประกาศเมื่อ 11 พฤศจิกายน 2564
cloud_download

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ประกาศเมื่อ 01 ตุลาคม 2564
cloud_download

แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบลบ้านแพน ประจำปี 2564 - 2566

ประกาศเมื่อ 10 ตุลาคม 2564
cloud_download

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564

ประกาศเมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2565
cloud_download

ประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2564

ประกาศเมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2565
cloud_download

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศเมื่อ 22 ตุลาคม 2564
cloud_download

ประกาศแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศเมื่อ 22 ตุลาคม 2564
cloud_download

แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566

ประกาศเมื่อ 03 เมษายน 2564
cloud_download

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) เพิ่มเติม ฉบับ 2

ประกาศเมื่อ 25 สิงหาคม 2563
cloud_download

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564

ประกาศเมื่อ 21 ตุลาคม 2563
cloud_download

ประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2563

ประกาศเมื่อ 18 ธันวาคม 2563
cloud_download

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ทบทวน ฉบับที่ 1

ประกาศเมื่อ 14 มิถุนายน 2562
cloud_download

แผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติภัยทางน้ำ พ.ศ.2562

ประกาศเมื่อ 11 เมษายน 2562
cloud_download

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2562

ประกาศเมื่อ 18 มกราคม 2562
cloud_download

ประชุมประชาคม

ประกาศเมื่อ 27 มีนาคม 2563
cloud_download

แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2563

ประกาศเมื่อ 01 ตุลาคม 2561
cloud_download

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศเมื่อ 03 พฤศจิกายน 2561
cloud_download

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ธันวาคม 2561

ประกาศเมื่อ 15 พฤศจิกายน 2561
cloud_download

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2561 (อยู่ระหว่างการดำเนินการ)

ประกาศเมื่อ 07 พฤศจิกายน 2561
cloud_download

รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (รอบเดือนเมษายน)

ประกาศเมื่อ 28 พฤษภาคม 2561
cloud_download

ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2561 (รอบเดือนเมษายน)

ประกาศเมื่อ 28 พฤษภาคม 2561
cloud_download

ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

ประกาศเมื่อ 28 พฤษภาคม 2561
cloud_download

ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1

ประกาศเมื่อ 28 พฤษภาคม 2561
cloud_download

คู่มือการป้องกัน/การตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหลัก

ประกาศเมื่อ 05 พฤศจิกายน 2560
cloud_download

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562

ประกาศเมื่อ 25 ตุลาคม 2561
cloud_download

ประกาศแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562

ประกาศเมื่อ 25 ตุลาคม 2561
cloud_download

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศเมื่อ 03 พฤศจิกายน 2560
cloud_download

ประกาศแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศเมื่อ 03 พฤศจิกายน 2560
cloud_download

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

ประกาศเมื่อ 02 พฤศจิกายน 2560
cloud_download

เพิ่มเติมแผนพัฒนา4ปีฉบับที่12561-2564

ประกาศเมื่อ 01 พฤศจิกายน 2561
cloud_download

แผนป้องกันบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน61

ประกาศเมื่อ 01 พฤศจิกายน 2561
cloud_download

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (61-64) ทบทวนฉบับที่ 1

ประกาศเมื่อ 01 พฤศจิกายน 2561
cloud_download

แผนจัดหาพัสดุ ประจำปี 2560

ประกาศเมื่อ 01 พฤศจิกายน 2561
cloud_download

แผนสามปี (พ.ศ.2558-2560)

ประกาศเมื่อ 01 พฤศจิกายน 2561
cloud_download

แผนยุทธศาสตร์ (พ.ศ.2558-2562)

ประกาศเมื่อ 01 พฤศจิกายน 2561
cloud_download

แผนพัฒนา 3 ปี

ประกาศเมื่อ 01 พฤศจิกายน 2561
cloud_download

พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 2540

ประกาศเมื่อ 01 พฤศจิกายน 2561
cloud_download

มาตรการแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ

ประกาศเมื่อ 01 พฤศจิกายน 2561
cloud_download

คู่มือกำหนดมาตรฐานการปกิบัติงานตามภารกิจหลัก

ประกาศเมื่อ 01 พฤศจิกายน 2561
cloud_download

คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

ประกาศเมื่อ 01 พฤศจิกายน 2561
cloud_download

คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์

ประกาศเมื่อ 01 พฤศจิกายน 2560
cloud_download

คู่มือการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2560 -2564)

ประกาศเมื่อ 01 พฤศจิกายน 2561