บ้านแพน LOGO
นาย ชาติชาย บุญไล้
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน
สายด่วน โทร 089-0832909
New Update
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน โครงสร้างพื้นฐานครบถ้วน เกษตรกรรมก้าวหน้า พัฒนาคุณภาพชีวิต สืบสานประเพณีวัฒนธรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

library_books

วันดินโลก 2566

ประกาศเมื่อ 05 ธันวาคม 2566 เปิดอ่าน 8
library_books

รายงานจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน

ประกาศเมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2567 เปิดอ่าน 45
library_books

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน เรื่อง ประชาสัมพันธ์การสิ้นสุดโครงการและผลการดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชน กรณีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย ปี 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน

ประกาศเมื่อ 18 มกราคม 2567 เปิดอ่าน 6
library_books

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน

ประกาศเมื่อ 28 พฤศจิกายน 2566 เปิดอ่าน 17
library_books

ช่องทางในการรับฟังข้อร้องเรียน ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน

ประกาศเมื่อ 06 มีนาคม 2566 เปิดอ่าน 11
library_books

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน เรื่อง จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงสงกรานต์ พ.ศ.2566

ประกาศเมื่อ 05 เมษายน 2566 เปิดอ่าน 19
library_books

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน เรื่อง จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงปีใหม่ พ.ศ.2566

ประกาศเมื่อ 27 ธันวาคม 2566 เปิดอ่าน 19
library_books

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(ภาค.ค) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน

ประกาศเมื่อ 22 พฤศจิกายน 2566 เปิดอ่าน 29
library_books

หนังสือรับรองการประเมินผลควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประกาศเมื่อ 06 ตุลาคม 2566 เปิดอ่าน 22
library_books

การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประกาศเมื่อ 06 ตุลาคม 2566 เปิดอ่าน 18
library_books

ช่องทางในการรับฟังข้อร้องเรียน ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน

ประกาศเมื่อ 17 พฤศจิกายน 2566 เปิดอ่าน 22
library_books

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน

ประกาศเมื่อ 15 พฤศจิกายน 2566 เปิดอ่าน 16
library_books

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน 2566

ประกาศเมื่อ 27 ตุลาคม 2566 เปิดอ่าน 21
library_books

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม 2566

ประกาศเมื่อ 11 เมษายน 2566 เปิดอ่าน 29
library_books

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ประกาศเมื่อ 25 ตุลาคม 2566 เปิดอ่าน 31
library_books

กฎกระทรวงกำหนดการออกแบบโครงสร้างอาคารและลักษณะและคุณสมบัติของวัสดุที่ใช้ในงานโครงสร้างอาคาร พ.ศ. 2566

ประกาศเมื่อ 18 ตุลาคม 2566 เปิดอ่าน 25
library_books

กฎกระทรวงกำหนดวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างอาคารประเภทควบคุมการใช้ พ.ศ. 2566

ประกาศเมื่อ 18 ตุลาคม 2566 เปิดอ่าน 25
library_books

กฎกระทรวงกำหนดฐานรากของอาคารและพื้นดินที่รองรับอาคาร พ.ศ. 2566

ประกาศเมื่อ 18 ตุลาคม 2566 เปิดอ่าน 25
library_books

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน เรื่อง วิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2566

ประกาศเมื่อ 22 กันยายน 2566 เปิดอ่าน 28
library_books

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศเมื่อ 01 มีนาคม 2566 เปิดอ่าน 34
library_books

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน เรื่อง ชองทางอิเล็ทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน

ประกาศเมื่อ 01 มีนาคม 2566 เปิดอ่าน 36
library_books

ทางม้าลาย เครื่องหมายจราจรที่ไม่ควรมองข้าม

ประกาศเมื่อ 11 กันยายน 2566 เปิดอ่าน 57
library_books

การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศเมื่อ 11 สิงหาคม 2566 เปิดอ่าน 78
library_books

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน เรื่องรับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง กรณีเกษียณอายุราชการ

ประกาศเมื่อ 09 สิงหาคม 2566 เปิดอ่าน 59
library_books

ประชาสัมพันธ์การคลอดก่อนกำหนด

ประกาศเมื่อ 20 กรกฎาคม 2565 เปิดอ่าน 71
library_books

ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับยาและสารเสพติด

ประกาศเมื่อ 02 กรกฎาคม 2565 เปิดอ่าน 59
library_books

สำนักงาน ก.พ.ร. ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานของรัฐปี พ.ศ. 2566

ประกาศเมื่อ 28 มิถุนายน 2566 เปิดอ่าน 81
library_books

การดำเนินการโครงการหรือกิจกรรมลักษณะส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลโดยผู้บริหารท้องถิ่น

ประกาศเมื่อ 06 มิถุนายน 2565 เปิดอ่าน 22
library_books

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน เรื่อง ช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน

ประกาศเมื่อ 26 มีนาคม 2565 เปิดอ่าน 26
library_books

การกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งอันที่รุกล้ำทางสาธารณะ

ประกาศเมื่อ 26 มิถุนายน 2566 เปิดอ่าน 29
library_books

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน (พ.ศ. 2566 – 2570)

ประกาศเมื่อ 26 มิถุนายน 2566 เปิดอ่าน 23
library_books

ผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ไปสู่การปฏิบัติระดับจังหวัด ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน

ประกาศเมื่อ 26 มิถุนายน 2566 เปิดอ่าน 23
library_books

ผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ไปสู่การปฏิบัติระดับจังหวัด ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน

ประกาศเมื่อ 26 มิถุนายน 2566 เปิดอ่าน 16
library_books

แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ร่วมใจประหยัดพลังงาน

ประกาศเมื่อ 03 ตุลาคม 2565 เปิดอ่าน 23
library_books

รายงานผลการดำเนินโครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ ประจำปี 2565

ประกาศเมื่อ 03 ตุลาคม 2565 เปิดอ่าน 22
library_books

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง

ประกาศเมื่อ 23 มิถุนายน 2566 เปิดอ่าน 31
library_books

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน เรื่อง ให้พนักงานส่วนตำบลพ้นจากตำแหน่งหน้าที่ราชการด้วยเหตุถึงแก่กรรม

ประกาศเมื่อ 23 มิถุนายน 2566 เปิดอ่าน 28
library_books

รายงานอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกจัดกิจกรรมทำความสะอาดวัดยวดประจำปี 2565

ประกาศเมื่อ 23 กันยายน 2565 เปิดอ่าน 24
library_books

รายงานอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกจัดกิจกรรมทำความสะอาดโรงเรียนวัดโพธิ์(แจ่มวิทยาคาร) ประจำปี 2565

ประกาศเมื่อ 25 พฤษภาคม 2565 เปิดอ่าน 19
library_books

รายงานอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกจัดกิจกรรมทำความสะอาดเก็บขยะสองข้างทาง ประจำปี 2565

ประกาศเมื่อ 15 มีนาคม 2565 เปิดอ่าน 19
library_books

รายงานอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกจัดกิจกรรมทำความสะอาดวัดโบสถ์(ล่าง) ประจำปี 2565

ประกาศเมื่อ 13 ธันวาคม 2564 เปิดอ่าน 20
library_books

โครงการกำจัดผักตบชวา ประจำปี 2565

ประกาศเมื่อ 10 มีนาคม 2565 เปิดอ่าน 28
library_books

โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะครัวเรือน ประจำปี 2565

ประกาศเมื่อ 15 มีนาคม 2565 เปิดอ่าน 24
library_books

โครงการท้องถิ่นไทยรวมใจภักดิ์รักษ์พื้นที่สีเขียว ประจำปี 2565

ประกาศเมื่อ 19 พฤศจิกายน 2564 เปิดอ่าน 37
library_books

โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2565

ประกาศเมื่อ 13 ธันวาคม 2564 เปิดอ่าน 21
library_books

ประชาสัมพันธ์การป้องกันและดูแลตัวเองจากฝุ่น PM 2.5

ประกาศเมื่อ 10 มกราคม 2565 เปิดอ่าน 27
library_books

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน ขอเชิญชวนบริษัท ห้างร้าน และประชาชนในตำบลบ้านแพน ประดับพระฉายาลักษณ์ บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงาน บ้านเรือน และที่พักอาศัย

ประกาศเมื่อ 01 มิถุนายน 2566 เปิดอ่าน 19
library_books

โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร

ประกาศเมื่อ 31 พฤษภาคม 2566 เปิดอ่าน 26
library_books

โครงการอบรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศเมื่อ 19 เมษายน 2566 เปิดอ่าน 60
library_books

ข้อมูลสถิติการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน ประจำปีงบประมาณ 2566 (เดือนตุลาคม 2565 ถึงเดือนมีนาคม 2566)

ประกาศเมื่อ 04 เมษายน 2566 เปิดอ่าน 41
library_books

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน เรื่อง ให้พนักงานส่วนตำบลพ้นจากการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ

ประกาศเมื่อ 04 เมษายน 2566 เปิดอ่าน 38
library_books

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน เรื่องการกำหนดจำนวนวันลา และการมาทำงานสาย ในการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง

ประกาศเมื่อ 20 มีนาคม 2566 เปิดอ่าน 34
library_books

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน เรื่อง พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543

ประกาศเมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เปิดอ่าน 36
library_books

การประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศเมื่อ 20 มกราคม 2566 เปิดอ่าน 92
library_books

Do_Don't

ประกาศเมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2566 เปิดอ่าน 70
library_books

แผ่นพับประมวลจริยธรรมของข้าราชการ และกลยุทธการบริหารงานบุคคล

ประกาศเมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2566 เปิดอ่าน 76
library_books

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน

ประกาศเมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2566 เปิดอ่าน 58
library_books

ประชุมนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

ประกาศเมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2566 เปิดอ่าน 61
library_books

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน เรื่องนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประกาศเมื่อ 06 มกราคม 2566 เปิดอ่าน 67
library_books

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประกาศเมื่อ 27 พฤษภาคม 2565 เปิดอ่าน 43
library_books

ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น

ประกาศเมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2566 เปิดอ่าน 46
library_books

ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น

ประกาศเมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2566 เปิดอ่าน 44
library_books

ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น

ประกาศเมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2566 เปิดอ่าน 44
library_books

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

ประกาศเมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2566 เปิดอ่าน 30
library_books

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน เรื่องประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน

ประกาศเมื่อ 03 มกราคม 2566 เปิดอ่าน 66
library_books

การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 5)

ประกาศเมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2566 เปิดอ่าน 27
library_books

การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินค่่าตอบแทนนอกเหนือจาำเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. 2565

ประกาศเมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2566 เปิดอ่าน 50
library_books

การประเมินผลการปฏิบัติราชการ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

ประกาศเมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2566 เปิดอ่าน 59
library_books

การพัฒนาบุคลากร เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มพนักงานครูองค์การบริหาร่ส่วนตำบล ฯ

ประกาศเมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2566 เปิดอ่าน 49
library_books

การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบรรจุผู้ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการ พ.ศ. 2563

ประกาศเมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2566 เปิดอ่าน 50
library_books

การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (เพิ่มเติม) พ.ศ.2562

ประกาศเมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2566 เปิดอ่าน 49
library_books

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประกาศเมื่อ 10 พฤศจิกายน 2565 เปิดอ่าน 80
library_books

การเล่นดอกไม้เพลิง การจุดและการปล่อย พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน และการใช้อาวุธปืนยิงขึ้นฟ้าโดยไม่ใช่เหตุในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2566

ประกาศเมื่อ 29 ธันวาคม 2565 เปิดอ่าน 37
library_books

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน

ประกาศเมื่อ 23 ธันวาคม 2565 เปิดอ่าน 49
library_books

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(ภาค.ค) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน

ประกาศเมื่อ 21 ธันวาคม 2565 เปิดอ่าน 44
library_books

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน

ประกาศเมื่อ 16 ธันวาคม 2565 เปิดอ่าน 46
library_books

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกเป็นพนักงานจ้าง (ตามภารกิจ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 1 อัตรา

ประกาศเมื่อ 21 พฤศจิกายน 2565 เปิดอ่าน 52
library_books

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในวันหยุดราชการ (เสาร์ - อาทิตย์)

ประกาศเมื่อ 10 พฤศจิกายน 2565 เปิดอ่าน 29
library_books

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน เรื่อง การปรับขยายเวลาให้บริการประชาชนตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ช่วงพักกลางวัน

ประกาศเมื่อ 10 พฤศจิกายน 2565 เปิดอ่าน 31
library_books

2.1.4 รายงานผลการปฎิบัติงานการตรวจสอบภายใน

ประกาศเมื่อ 02 พฤศจิกายน 2565 เปิดอ่าน 46
library_books

2.1.4 ระบบสารสนเทศและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศเมื่อ 02 พฤศจิกายน 2565 เปิดอ่าน 45
library_books

2.1.2 ระบรายงานและเปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับเป้าหมาย

ประกาศเมื่อ 02 พฤศจิกายน 2565 เปิดอ่าน 50
library_books

2.1.10 ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

ประกาศเมื่อ 01 พฤศจิกายน 2564 เปิดอ่าน 39
library_books

2.1.5 ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการเก็บรวบรวมข้อมูลด้าน Competency

ประกาศเมื่อ 01 พฤศจิกายน 2564 เปิดอ่าน 43
library_books

ข่าวประชาสัมพันธ์จากทางหลวงเสนา เรื่องการซ่อมแซมพื้นสะพานคอนกรีต

ประกาศเมื่อ 12 กันยายน 2565 เปิดอ่าน 36
library_books

วิธีทํา EM BALL บําบัดน้ําเสีย

ประกาศเมื่อ 05 พฤษภาคม 2564 เปิดอ่าน 48
library_books

การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำในชุมชน

ประกาศเมื่อ 05 พฤษภาคม 2564 เปิดอ่าน 45
library_books

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน เรื่อง นโยบายองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน ปลอดบุหรี

ประกาศเมื่อ 01 กุมภาพันธ์ 2564 เปิดอ่าน 50
library_books

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานควบคุมยาสูบในหน่วยงาน

ประกาศเมื่อ 01 กุมภาพันธ์ 2564 เปิดอ่าน 46
library_books

การจัดทำถังขยะเปียกครัวเรือน

ประกาศเมื่อ 21 กรกฎาคม 2565 เปิดอ่าน 50
library_books

มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ

ประกาศเมื่อ 30 มิถุนายน 2564 เปิดอ่าน 44
library_books

เรื่องข้อห้ามและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษาวินัยให้กับข้าราชการ

ประกาศเมื่อ 15 กันยายน 2564 เปิดอ่าน 41
library_books

ผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ไปสู่การปฏิบัติระดับจังหวัด ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน

ประกาศเมื่อ 17 มิถุนายน 2565 เปิดอ่าน 46
library_books

ผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ไปสู่การปฏิบัติระดับจังหวัด ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน

ประกาศเมื่อ 17 มิถุนายน 2565 เปิดอ่าน 54
library_books

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน เรื่องกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน ประจำปี 2564

ประกาศเมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เปิดอ่าน 54
library_books

รายงานผลการดำเนินโครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ ประจำปี 2564

ประกาศเมื่อ 01 ตุลาคม 2564 เปิดอ่าน 69
library_books

เรื่อง เเผนพัฒนาาบุคลากร ปีงบประมาณ 2564 - 2566

ประกาศเมื่อ 16 พฤศจิกายน 2563 เปิดอ่าน 76
library_books

เรื่อง โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประกาศเมื่อ 03 พฤษภาคม 2565 เปิดอ่าน 79
library_books

เรื่อง ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น

ประกาศเมื่อ 10 พฤษภาคม 2565 เปิดอ่าน 66
library_books

เรื่อง ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น

ประกาศเมื่อ 10 พฤษภาคม 2565 เปิดอ่าน 55
library_books

แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2564-2566

ประกาศเมื่อ 09 พฤษภาคม 2565 เปิดอ่าน 61
library_books

เรื่อง มอบหมายหน้าที่การงานของ กองช่าง

ประกาศเมื่อ 08 เมษายน 2565 เปิดอ่าน 57
library_books

เรื่อง มอบหมายหน้าที่การงานของ กองคลัง

ประกาศเมื่อ 08 เมษายน 2565 เปิดอ่าน 50
library_books

เรื่อง มอบหมายหน้าที่การงานของ สำนักปลัด

ประกาศเมื่อ 06 พฤษภาคม 2565 เปิดอ่าน 65
library_books

เรื่อง มอบหมายหน้าที่การงานให้รองปลัดอบต

ประกาศเมื่อ 02 กุมภาพันธ์ 2564 เปิดอ่าน 47
library_books

แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง

ประกาศเมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2565 เปิดอ่าน 62
library_books

แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดอบต

ประกาศเมื่อ 10 มีนาคม 2565 เปิดอ่าน 54
library_books

แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง

ประกาศเมื่อ 15 มีนาคม 2565 เปิดอ่าน 74
library_books

เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2564-2566)

ประกาศเมื่อ 01 ตุลาคม 2563 เปิดอ่าน 54
library_books

แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

ประกาศเมื่อ 15 มีนาคม 2565 เปิดอ่าน 45
library_books

แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดอบต.

ประกาศเมื่อ 11 มีนาคม 2565 เปิดอ่าน 61
library_books

แต่่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

ประกาศเมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เปิดอ่าน 52
library_books

แต่งตั้งผู้ปฎิบัติราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดอบต.

ประกาศเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2565 เปิดอ่าน 65
library_books

เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัดอบต.

ประกาศเมื่อ 03 กุมภาพันธ์ 2565 เปิดอ่าน 45
library_books

คณะผู้บริหารและข้าราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน ร่วมกล่าวเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตและร่วมถ่ายภาพหมู่แสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต

ประกาศเมื่อ 29 เมษายน 2565 เปิดอ่าน 64
library_books

การประชุมพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน เพื่อรับฟังนโยบายและนำไปปฏิบัติ

ประกาศเมื่อ 31 มีนาคม 2565 เปิดอ่าน 77
library_books

การประชุม เพื่อพิจารณา (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

ประกาศเมื่อ 11 มีนาคม 2565 เปิดอ่าน 86
library_books

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน เรื่อง มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน

ประกาศเมื่อ 03 มีนาคม 2565 เปิดอ่าน 66
library_books

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน เรื่อง นโยบายมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน

ประกาศเมื่อ 03 มีนาคม 2565 เปิดอ่าน 79
library_books

นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี

ประกาศเมื่อ 03 มีนาคม 2565 เปิดอ่าน 80
library_books

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

ประกาศเมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เปิดอ่าน 68
library_books

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

ประกาศเมื่อ 07 กุมภาพันธ์ 2565 เปิดอ่าน 71
library_books

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน เรื่อง มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน

ประกาศเมื่อ 07 กุมภาพันธ์ 2565 เปิดอ่าน 69
library_books

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน เรื่อง นโยบายมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน

ประกาศเมื่อ 07 กุมภาพันธ์ 2565 เปิดอ่าน 72
library_books

ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินเพิ่มสำหรับพนักงานจ้างผู้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะเป็นการเสี่ยงภัยต่อสุขภาพ พ.ศ. 2564

ประกาศเมื่อ 05 พฤศจิกายน 2564 เปิดอ่าน 98
library_books

เรื่อง เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่2)

ประกาศเมื่อ 02 กรกฎาคม 2564 เปิดอ่าน 86
library_books

เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. 2564

ประกาศเมื่อ 30 เมษายน 2564 เปิดอ่าน 94
library_books

เรื่อง ว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่3)

ประกาศเมื่อ 09 มกราคม 2564 เปิดอ่าน 80
library_books

เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบรรจุผู้ออกราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการ พ.ศ. 2563

ประกาศเมื่อ 20 ตุลาคม 2563 เปิดอ่าน 92
library_books

ภาพกิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตำบลบ้านแพน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประกาศเมื่อ 30 กันยายน 2564 เปิดอ่าน 146
library_books

2.1.4 รายงานผลการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน

ประกาศเมื่อ 03 พฤศจิกายน 2564 เปิดอ่าน 157
library_books

2.1.10 ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

ประกาศเมื่อ 03 พฤศจิกายน 2564 เปิดอ่าน 140
library_books

2.1.3 ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการเก็บข้อมูลพื้นฐานที่ใช้ในการบริหารและจัดการความเสี่ยง

ประกาศเมื่อ 02 พฤศจิกายน 2564 เปิดอ่าน 152
library_books

2.1.1 ระบบการเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการติดตามหรือประเมินผลการดำเนินงานขององค์กร

ประกาศเมื่อ 02 พฤศจิกายน 2564 เปิดอ่าน 129
library_books

2.1.5 ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการเก็บรวบรวมข้มูลด้าน Competency

ประกาศเมื่อ 02 พฤศจิกายน 2564 เปิดอ่าน 134
library_books

2.1.4 ระบบสารสนเทศและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศเมื่อ 02 พฤศจิกายน 2564 เปิดอ่าน 152
library_books

2.1.2 ระบบรายงานผล และเปรียบเทียบผลบการดำเนินงานกับเป้าหมาย

ประกาศเมื่อ 02 พฤศจิกายน 2564 เปิดอ่าน 122
library_books

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน เรื่อง ยกเลิกการขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาเอกสารอื่น ๆ

ประกาศเมื่อ 22 กันยายน 2564 เปิดอ่าน 126
library_books

ประชาสัมพันธ์กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปี พ.ศ. 2564

ประกาศเมื่อ 28 ธันวาคม 2563 เปิดอ่าน 169
library_books

ประชาสัมพันธ์กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปี พ.ศ. 2563

ประกาศเมื่อ 27 ธันวาคม 2562 เปิดอ่าน 128
library_books

รายงานผลคุณธรรม

ประกาศเมื่อ 30 กันยายน 2563 เปิดอ่าน 147
library_books

โครงการบริหารงานตามหลักธรรมภิบาล

ประกาศเมื่อ 30 กันยายน 2563 เปิดอ่าน 134
library_books

โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต

ประกาศเมื่อ 30 กันยายน 2563 เปิดอ่าน 131
library_books

กิจกรรมให้ความรู้เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับพนักงานส่วนตำบล

ประกาศเมื่อ 30 กันยายน 2563 เปิดอ่าน 137
library_books

แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียน

ประกาศเมื่อ 10 กรกฎาคม 2563 เปิดอ่าน 129
library_books

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน เรื่องการกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำปี 2563

ประกาศเมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เปิดอ่าน 155
library_books

ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง

ประกาศเมื่อ 01 ตุลาคม 2563 เปิดอ่าน 138
library_books

แต่งตั้งผู็รักษาราชการแทนผู็อำนวยการกองช่าง

ประกาศเมื่อ 02 กันยายน 2563 เปิดอ่าน 140
library_books

แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

ประกาศเมื่อ 02 กันยายน 2563 เปิดอ่าน 148
library_books

แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตบล

ประกาศเมื่อ 02 กันยายน 2563 เปิดอ่าน 161
library_books

แต่งตั้งผู็รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้่านแพน

ประกาศเมื่อ 02 กันยายน 2563 เปิดอ่าน 158
library_books

แต่งตั้งผู็ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน

ประกาศเมื่อ 24 กรกฎาคม 2563 เปิดอ่าน 132
library_books

แต่งตั้งผู็ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน

ประกาศเมื่อ 24 กรกฎาคม 2563 เปิดอ่าน 153
library_books

แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน

ประกาศเมื่อ 24 กรกฎาคม 2563 เปิดอ่าน 143
library_books

แต่งตั้งผู็ปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประกาศเมื่อ 24 กรกฎาคม 2563 เปิดอ่าน 131
library_books

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน เรื่องการขยายกกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564

ประกาศเมื่อ 10 มิถุนายน 2564 เปิดอ่าน 138
library_books

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน เรื่องบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน ประจำปี พ.ศ.2564

ประกาศเมื่อ 16 มีนาคม 2564 เปิดอ่าน 143
library_books

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ. 2564

ประกาศเมื่อ 05 กุมภาพันธ์ 2564 เปิดอ่าน 128
library_books

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน เรื่องการลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท

ประกาศเมื่อ 05 กุมภาพันธ์ 2564 เปิดอ่าน 145
library_books

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน เรื่องการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประกาศเมื่อ 02 พฤศจิกายน 2563 เปิดอ่าน 157
library_books

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน เรื่องขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

ประกาศเมื่อ 28 สิงหาคม 2563 เปิดอ่าน 159
library_books

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน เรื่องบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน ประจำปี พ.ศ.2563

ประกาศเมื่อ 30 มิถุนายน 2563 เปิดอ่าน 135
library_books

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน ประจำปี พ.ศ. 2563

ประกาศเมื่อ 27 มีนาคม 2563 เปิดอ่าน 151
library_books

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน เรื่องการเปิดการเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน

ประกาศเมื่อ 11 มิถุนายน 2564 เปิดอ่าน 126
library_books

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ องค์การบริหารส่วนตำบ้านแพน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน)

ประกาศเมื่อ 31 มีนาคม 2564 เปิดอ่าน 171
library_books

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศเมื่อ 01 ตุลาคม 2563 เปิดอ่าน 170
library_books

สถิติการให้บริการขององค์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน

ประกาศเมื่อ 01 เมษายน 2564 เปิดอ่าน 195
library_books

ผู้บริหารประชุมชี้แจงเรื่องคุณธรรมจริยธรรมป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของผู้บริหารและบุคลากร

ประกาศเมื่อ 01 ตุลาคม 2563 เปิดอ่าน 181
library_books

โครงการประชุมประชาคมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 และจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ประกาศเมื่อ 23 มีนาคม 2564 เปิดอ่าน 181
library_books

นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี

ประกาศเมื่อ 27 เมษายน 2563 เปิดอ่าน 154
library_books

ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน

ประกาศเมื่อ 01 ตุลาคม 2563 เปิดอ่าน 153
library_books

โครงการอบรมคุณธรรม และจริยธรรมของพนักงาน และพนักงานจ้าง ปี 2564

ประกาศเมื่อ 01 ตุลาคม 2563 เปิดอ่าน 149
library_books

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต

ประกาศเมื่อ 30 กันยายน 2563 เปิดอ่าน 150
library_books

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน เรื่อง ช่องทางการร้องเรียนในการบริหารทรัพยากรบุคคล

ประกาศเมื่อ 01 เมษายน 2563 เปิดอ่าน 155
library_books

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน เรื่อง มาตรการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต

ประกาศเมื่อ 06 มกราคม 2564 เปิดอ่าน 146
library_books

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน เรื่อง นโยบายมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน

ประกาศเมื่อ 06 มกราคม 2564 เปิดอ่าน 143
library_books

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน เรื่อง มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน

ประกาศเมื่อ 06 มกราคม 2564 เปิดอ่าน 149
library_books

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน เรื่องเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

ประกาศเมื่อ 06 มกราคม 2564 เปิดอ่าน 151
library_books

การบรรจุแต่งตั้งบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานส่วนตำบล

ประกาศเมื่อ 10 พฤศจิกายน 2563 เปิดอ่าน 146
library_books

การขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันของคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น

ประกาศเมื่อ 13 พฤษภาคม 2563 เปิดอ่าน 138
library_books

ประชาสัมพันธ์ประกันสังคม เดือน ตุลาคม -ธันวาคม 2563

ประกาศเมื่อ 02 กุมภาพันธ์ 2564 เปิดอ่าน 181
library_books

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน เรื่องการปิดการเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน

ประกาศเมื่อ 04 มกราคม 2564 เปิดอ่าน 214
library_books

สิทธิและสวัสดิการผู้สูงอายุ

ประกาศเมื่อ 04 มกราคม 2563 เปิดอ่าน 232
library_books

กำหนดส่วนราชการและอำนาจหน้าที่

ประกาศเมื่อ 24 กรกฎาคม 2563 เปิดอ่าน 374
library_books

รายงานผลการดำเนินการของสำนักงาน ป.ป.ช.

ประกาศเมื่อ 02 ธันวาคม 2562 เปิดอ่าน 216
library_books

ประชาสัมพันธ์เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความ ขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ส่วนรวม

ประกาศเมื่อ 01 ตุลาคม 2562 เปิดอ่าน 223
library_books

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน เรื่องประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี

ประกาศเมื่อ 24 ธันวาคม 2561 เปิดอ่าน 213
library_books

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน เรื่องการจัดเก็บภาษีประจำปี 2562

ประกาศเมื่อ 24 ธันวาคม 2561 เปิดอ่าน 196
library_books

คำสั่งแต่งพนักงานส่วนตำบลให้รักษาราชการแทน

ประกาศเมื่อ 11 เมษายน 2562 เปิดอ่าน 270
library_books

คำสั่้งแบ่งานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ กองช่าง

ประกาศเมื่อ 14 มิถุนายน 2562 เปิดอ่าน 190
library_books

คำสั่้งแบ่งานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ กองคลัง

ประกาศเมื่อ 14 มิถุนายน 2562 เปิดอ่าน 186
library_books

คำสั่้งแบ่งานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ สำนักปลัด

ประกาศเมื่อ 14 มิถุนายน 2562 เปิดอ่าน 185
library_books

เอกสารเผยแพร่ความรู้ประจำเดือนกรกฏาคม 2562

ประกาศเมื่อ 16 กรกฎาคม 2562 เปิดอ่าน 224
library_books

เอกสารเผยแพร่ความรู้ประจำเดือนเมษายน 2562

ประกาศเมื่อ 16 เมษายน 2562 เปิดอ่าน 178
library_books

เอกสารเผยแพร่ความรู้ประจำเดือนมกราคม2562

ประกาศเมื่อ 16 มกราคม 2562 เปิดอ่าน 177
library_books

เอกสารเผยแพร่ความรู้ประจำเดือน ตุลาคม 2561

ประกาศเมื่อ 16 ตุลาคม 2561 เปิดอ่าน 185
library_books

โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุขฯ ณ วัดยวด ตำบลบ้านแพน

ประกาศเมื่อ 31 มกราคม 2563 เปิดอ่าน 200
library_books

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน เรื่อง นโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยมีการดำเนินการตามมาตรฐาน การควบคุมภายในครบทุกส่วนราชการ

ประกาศเมื่อ 01 ตุลาคม 2562 เปิดอ่าน 213
library_books

ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านแพน เรื่อง แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕63

ประกาศเมื่อ 27 เมษายน 2563 เปิดอ่าน 200
library_books

ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านแพน เรื่อง ช่องทางการร้องเรียนในการบริหารทรัพยากรบุคคล

ประกาศเมื่อ 17 มิถุนายน 2563 เปิดอ่าน 198
library_books

แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ประกาศเมื่อ 01 ตุลาคม 2562 เปิดอ่าน 193
library_books

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2562

ประกาศเมื่อ 19 เมษายน 2562 เปิดอ่าน 197
library_books

เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2562

ประกาศเมื่อ 19 กรกฎาคม 2562 เปิดอ่าน 184
library_books

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 6)

ประกาศเมื่อ 29 เมษายน 2563 เปิดอ่าน 190
library_books

มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบรรจุผู้ออกราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการ พ.ศ.2563

ประกาศเมื่อ 29 เมษายน 2563 เปิดอ่าน 183
library_books

มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการและพนักงานส่วนตำบล

ประกาศเมื่อ 06 มกราคม 2563 เปิดอ่าน 193
library_books

ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านแพน เรื่อง นโยบายมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านแพน

ประกาศเมื่อ 06 มกราคม 2563 เปิดอ่าน 192
library_books

ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านแพน เรื่อง มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตาบล และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านแพน

ประกาศเมื่อ 06 มกราคม 2563 เปิดอ่าน 182
library_books

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

ประกาศเมื่อ 06 มกราคม 2563 เปิดอ่าน 211
library_books

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ประกาศเมื่อ 01 ตุลาคม 2562 เปิดอ่าน 180
library_books

คู่มือศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.บ้านแพน

ประกาศเมื่อ 09 กันยายน 2562 เปิดอ่าน 304
library_books

คู่มือกำหนดมาตรฐานความเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ภารกิจด้าน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ

ประกาศเมื่อ 02 เมษายน 2562 เปิดอ่าน 269
library_books

ประชาสัมพันธ์แผนก่ีปฏิบัติการป้องการการทุจริต 4 ปี 2561 - 2564

ประกาศเมื่อ 30 เมษายน 2562 เปิดอ่าน 256
library_books

ประกาศมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง

ประกาศเมื่อ 01 กันยายน 2562 เปิดอ่าน 252
library_books

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเมื่อ 26 ธันวาคม 2561 เปิดอ่าน 275
library_books

ประกาศ เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้่ส่วนเสีย

ประกาศเมื่อ 26 ธันวาคม 2561 เปิดอ่าน 275
library_books

การให้ความรู้ เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง

ประกาศเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2562 เปิดอ่าน 268
library_books

คู่มือการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2561 -2564)

ประกาศเมื่อ 28 มิถุนายน 2561 เปิดอ่าน 259
library_books

ช่องทางการร้องเรียนในการบริหารทรัพยากรบุคคล

ประกาศเมื่อ 20 ตุลาคม 2561 เปิดอ่าน 241
library_books

แผนการเสริมสร้างมาตราฐาน วินัย คุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

ประกาศเมื่อ 07 มกราคม 2561 เปิดอ่าน 238
library_books

การประเมินความต้องการฝึกอบรม

ประกาศเมื่อ 28 มิถุนายน 2562 เปิดอ่าน 229
library_books

การบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เป็นพนักงานส่วนตำบล

ประกาศเมื่อ 01 กุมภาพันธ์ 2561 เปิดอ่าน 239
library_books

แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2558 - 2560 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่4)

ประกาศเมื่อ 08 เมษายน 2561 เปิดอ่าน 233
library_books

แนวทางการปฏิบัติการลาของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และพนักงานจ้างทั่วไป

ประกาศเมื่อ 01 กันยายน 2561 เปิดอ่าน 232
library_books

เจตนารมณ์การป้งอกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

ประกาศเมื่อ 27 ธันวาคม 2561 เปิดอ่าน 234
library_books

นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส เจตจำนงการบริหารด้านความสุจริต

ประกาศเมื่อ 27 ธันวาคม 2561 เปิดอ่าน 235
library_books

ที่อ่านหนังสือท้องถิ่นรักการอ่าน

ประกาศเมื่อ 08 มกราคม 2561 เปิดอ่าน 247
library_books

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน..เชิญทุกท่านร่วมบริจาค หนังสือ/วารสาร/สื่อการศึกษา ในโครงการ “ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน”

ประกาศเมื่อ 05 มกราคม 2561 เปิดอ่าน 343
library_books

การลาของข้าราชการพนักงานส่วนตำบล

ประกาศเมื่อ 16 ตุลาคม 2561 เปิดอ่าน 244
library_books

ประกาศ เรื่องกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของอบต.บ้านแพน

ประกาศเมื่อ 25 กุมภาพันธ์ 2559 เปิดอ่าน 254
library_books

เรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม ข้าราชการและพนักงาน

ประกาศเมื่อ 24 ตุลาคม 2561 เปิดอ่าน 236
library_books

การป้องกันโรคไข้เลือดออก

ประกาศเมื่อ 09 มีนาคม 2561 เปิดอ่าน 229
library_books

สิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล

ประกาศเมื่อ 04 พฤษภาคม 2561 เปิดอ่าน 240
library_books

ผู้ประกันตนมีมาตราอะไรบ้าง

ประกาศเมื่อ 08 มกราคม 2561 เปิดอ่าน 257
library_books

คำสั่ง แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน

ประกาศเมื่อ 24 กันยายน 2561 เปิดอ่าน 318
library_books

โครงการกิจกรรมคุณธรรม และจริยธรรมพนักงาน และพนักงานจ้าง ประจำปี 2561

ประกาศเมื่อ 03 ตุลาคม 2560 เปิดอ่าน 280
library_books

จดหมายข่าวประจำปี 2561

ประกาศเมื่อ 01 พฤศจิกายน 2561 เปิดอ่าน 367
library_books

นโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส

ประกาศเมื่อ 31 มกราคม 2560 เปิดอ่าน 313
library_books

การมอบอำนาจนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฎิบัตราชการแทน

ประกาศเมื่อ 03 ธันวาคม 2558 เปิดอ่าน 271
library_books

การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ

ประกาศเมื่อ 03 กรกฎาคม 2558 เปิดอ่าน 250
library_books

บทบาทหน้าที่ของสำนักปลัด

ประกาศเมื่อ 02 ตุลาคม 2560 เปิดอ่าน 275
library_books

บทบาทอำนาจหน้าที่ของหองคลัง

ประกาศเมื่อ 02 ตุลาคม 2560 เปิดอ่าน 252
library_books

บทบาทอำนาจหน้าที่ของกองช่าง

ประกาศเมื่อ 02 ตุลาคม 2560 เปิดอ่าน 262
library_books

แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2561-2563

ประกาศเมื่อ 29 กันยายน 2560 เปิดอ่าน 268
library_books

แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2558-2560

ประกาศเมื่อ 08 เมษายน 2560 เปิดอ่าน 226
library_books

ช่องทางร้องเรียนการบริหารทรัพยากรบุคคล

ประกาศเมื่อ 20 ตุลาคม 2560 เปิดอ่าน 236
library_books

ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี

ประกาศเมื่อ 29 ธันวาคม 2560 เปิดอ่าน 253
library_books

การเก็บภาษีประจำปี 2561

ประกาศเมื่อ 29 ธันวาคม 2560 เปิดอ่าน 267
library_books

การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ประกาศเมื่อ 01 กันยายน 2561 เปิดอ่าน 250
library_books

ประกาศ แผนอัตรากำลัง 3 ปีงบประมาณ2561-2563

ประกาศเมื่อ 29 กันยายน 2561 เปิดอ่าน 245
library_books

หลักเกณพ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง

ประกาศเมื่อ 02 ตุลาคม 2561 เปิดอ่าน 247
library_books

มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบล บ้านแพน

ประกาศเมื่อ 02 ตุลาคม 2561 เปิดอ่าน 238
library_books

ประกาศ นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส่เจตจำนงการบริหารงานด้านความสุจริต

ประกาศเมื่อ 02 ตุลาคม 2560 เปิดอ่าน 268
library_books

ประกาศ แผนการส่งเสริมมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต

ประกาศเมื่อ 07 มกราคม 2560 เปิดอ่าน 237
library_books

หมวดภาษีอากร ประเภทภาษีน้ำมัน/ก๊าซ

ประกาศเมื่อ 01 พฤศจิกายน 2561 เปิดอ่าน 289
library_books

มาตรการแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ

ประกาศเมื่อ 29 ตุลาคม 2561 เปิดอ่าน 254
library_books

นโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส

ประกาศเมื่อ 31 มกราคม 2561 เปิดอ่าน 267
library_books

การรับทราบปัญหาเกี่ยวกับน้ำประปาไม่เพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค

ประกาศเมื่อ 18 พฤศจิกายน 2559 เปิดอ่าน 257
library_books

การมอบอำนาจนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ประกาศเมื่อ 03 ธันวาคม 2559 เปิดอ่าน 233
library_books

การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ

ประกาศเมื่อ 29 ตุลาคม 2561 เปิดอ่าน 233
library_books

การจัดเก็บภาษีประจำปี 2560

ประกาศเมื่อ 29 ธันวาคม 2559 เปิดอ่าน 233
library_books

การจัดเก็บภาษีประจำปี 2559

ประกาศเมื่อ 04 มกราคม 2560 เปิดอ่าน 227
library_books

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปีประจำงบประมาณพ.ศ.2561-2564

ประกาศเมื่อ 26 ตุลาคม 2561 เปิดอ่าน 337